Botó que mostra/amaga menú lateral
Junta de Govern Local
Competències de la Junta de Govern Local

Les competències de la Junta de Govern Local, són les següents:

 • Atorgar llicències i l'aprovació de les liquidacions que correspongui, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o s'hagi delegat a un altre òrgan.
 • Sancionar les faltes de desobediència a l'autoritat municipal o per infracció d'ordenances municipals, tret que s'hagi delegat expressament a uns altres òrgans.
 • Nomenar funcionaris i contractar el personal laboral, autoritzant i disposant la despesa corresponent, excepte els nomenaments i contractacions delegats a altres òrgans.
 • Resoldre sancions de personal de caràcter greu, i les molt greus que no impliquin acomiadament de personal laboral o separació del servei de funcionaris.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i plantilla aprovats pel Ple i les bases de les proves selectives i concursos de provisió de llocs de treball.
 • Declarar les situacions administratives del personal i també la jubilació.
 • Distribuir retribucions complementàries no fixes i periòdiques.
 • Gestió econòmica d'acord amb el pressupost autoritzar i disposar despeses, reconèixer obligacions i ordenar pagaments fins a un import igual o inferior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, a excepció dels assumptes relacionats amb la nòmina i recursos humans.
 • Aprovar padrons i liquidacions fiscals, tret d'aquelles la gestió de les quals estigui delegada al ORGT de la Diputació de Barcelona
 • Justificar les subvencions, així com aprovació dels seus instruments de formalització.
 • Contractació d'obres, subministraments, serveis, gestió de serveis públics, administratius especials i contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000€. També els plurianuals de durada no superior a 4 anys, si l'import acumulat no supera el percentatge del 10%, referit al primer exercici, ni els 6.000.000 €.
 • Concessió de béns, adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial i alienació de patrimoni si el seu valor no supera el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni 3.000.000 €.
 • Autoritzar contractes d'arrendament i totes les modificacions respecte als mateixos, o altres situacions que afectin el dret de possessió dels locals comercials patrimoni de l'Ajuntament
 • Aprovar projectes d'obres i de serveis dels que sigui competent per a la seva contractació i previstos al pressupost.
 • Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïts al Ple, instruments de gestió urbanística i projectes d'urbanització.
^