Perfil de contractant
De conformitat amb l'article 42 de la Llei 30/2007,de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparčncia i l'accčs públic a la informaciķ relativa a la seva activitat contractual, els interessats en participar o cončixer l'activitat contractual d'aquesta entitat trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris, com sķn els plecs de clāusules administratives particulars i informaciķ essencial sobre el procediment concret, com els terminis de presentaciķ o l'estat de situaciķ de l'expedient.
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLČS
NIF P0831200A
Av. de Burgos s/n - 08214 Badia del Vallčs
Telčfon: 93 718 22 16
Fax: 93 718 20 42
Correu-e: badia@badiadelvalles.net